Home | Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bamito.nl is eigendom van Badminton Nederland. Als je bamito.nl bezoekt, informatie aanvraagt via de website, telefonisch contact met ons opneemt, zich bij ons aanmeldt, en/of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bamito.nl is een product van Badminton Nederland. Badminton Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Badminton Nederland de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Badminton Nederland verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. Badminton Nederland is gevestigd te Nieuwegein aan de Kelvinbaan 48 met volledige rechtsbevoegdheid, te bereiken via info@bamito.nl

Informatie opslaan

Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:

•            je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;

•            je Internet Service Provider (ISP);

•            de duur van jouw bezoek aan de website;

•            het aantal keren dat je de website bezoekt;

•            basale domein informatie;

•            de pagina’s die je bezoekt;

•            informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken;

•            informatie voor het verbeteren van onze website en onze service;

•            voor interne administratie;

•            jouw gedrag op de website;

Tot slot word je op sommige pagina’s van deze website uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor acties, bijeenkomsten of documenten te downloaden. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat Badminton Nederland deze informatie opslaat. Ook kunnen we informatie opslaan over je surfgedrag.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Badminton Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Badminton Nederland gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor de volgende doelen:

•            om contact met je te kunnen opnemen;

•            om je informatie te sturen;

•            om gegevens te verzamelen voor statistische en onderzoeksdoeleinden met het doel onze website te verbeteren;

•            voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;

•            voor het informeren en adviseren;

•            voor het uitvoeren van onderzoeken;

•            om je gerichte aanbiedingen te kunnen doen (“direct marketing”), alle aanbiedingen die wij doen zullen altijd in relatie staan tot onze dienstverlening.

•            Om inzicht te verkrijgen in je voorkeuren, met als doel onze dienstverlening daarop af te stemmen en de benodigde service te kunnen bieden aan jou als gebruiker (“profilering”);

•            voor het deelnemen aan panels;

•            voor het afhandelen van klachten en complimenten;

•            om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.

•            voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van Badminton Nederland en andere opgevraagde informatie;

•            om contact met je op te nemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten;

•            voor het monitoren van de prestaties van deze site.

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Badminton Nederland te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van Badminton Nederland, dan biedt Badminton Nederland jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te (laten) schrijven.

 Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving mag Badminton Nederland alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Badminton Nederland hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

•            Na verkregen toestemming van betrokkenen;

•            in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

•            om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

•            in verband met de gerechtvaardigde belangen van Badminton Nederland, waarbij Badminton Nederland erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is.

•            Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

o            het maken van studies, modellen en statistieken;

o            het doen van aanbiedingen indien en voor zover het mede in het belang van de leden en de sport is;

o            de uitoefening en de verdediging van de rechten van Badminton Nederland bijvoorbeeld bij geschillen;

o            het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van de leden;

o            het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Badminton Nederland door het bezoek aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die Badminton Nederland daarbij gebruikt is dat jouw IP-adres wordt gekoppeld aan jouw handelingen en op basis daarvan worden jouw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf jouw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

 Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in jouw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Je kunt in jouw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Badminton Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Badminton Nederland heeft een informatie beveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

1.           Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Badminton Nederland. Badminton Nederland kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2.           Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Badminton Nederland. Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Badminton Nederland of wanneer Badminton Nederland hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Hieronder kunt u lezen met welke organisaties Badminton Nederland persoonsgegevens deelt.

E-mail en mailinglijsten

ActiveCampaign

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met ActiveCampaign. ActiveCampaign zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link, waarmee je kan uitschrijven voor alle communicatie. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door ActiveCampaign beveiligd opgeslagen. ActiveCampaign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ActivaCampaign behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Bedrijfsvoering en beleidsvorming

NOC*NSF

Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak en, optioneel vereniging) wordt door verenigingen doorgegeven aan Badminton Nederland. De sportbond geeft deze gegevens weer door aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om u specifiek te benaderen. Mocht u niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kunt u daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij de vereniging, de bond en/of NOC*NSF.

Websitegegevens

Google Analytics

Met Google Analytics meten we hoe je onze websites gebruikt. Deze kennis gebruiken we om de website en het resultaat te verbeteren.

Profileringtool

BlueConic

Voor het opbouwen van individuele klantprofielen maken wij gebruik van een customer data platform, BlueConic. Deze software bouwt progressief een individueel klantprofiel op via verschillende kanalen, van de eerste aanraking van een anonieme klant tot een bekende klant. Hierdoor kunnen wij je op basis van jouw profiel dynamisch segmenteren en bedienen met de meest relevante content en/of producten.

Online advertising

Facebook

Op onze website maken we gebruik van een Facebook pixel, die ons helpt om je online surfgedrag naar Facebook door te sturen. Met behulp van deze pixel kunnen relevante campagnes uitvoeren die gebaseerd zijn op jouw voorkeuren en interesses. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om social media campagnes uit te voeren voor mensen met soortgelijke voorkeuren en interesses.

3.           Geen commercieel gebruik. Badminton Nederland zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring, andere voorwaarden die van toepassing zijn verklaard of na voorafgaand besluit van de bondsvergadering.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Badminton Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Bij het aanmelden als lid bij Badminton Nederland door jouw vereniging wordt van jou een aantal persoonsgegevens doorgegeven. Daarmee is de vereniging voor leden onze bron van persoonsgegevens. Uiteraard wordt de juistheid daarvan door ons gecontroleerd. In andere gevallen verkrijgen we jouw persoonsgegevens rechtstreeks via jou.

Wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: info@bamito.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Voor leden van een bij Badminton Nederland aangesloten vereniging geldt dat zij voor vragen over het lidmaatschap zij zich eerst moeten richten tot hun eigen vereniging. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid. De datum van de laatste versie staat onderaan dit privacy statement.

 Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via info@bamito.nl

Laatste update: 22 maart 2021